1. Installatievoorwaarden:

1.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op door opdrachtgever aan Het Rendement vergunde opdrachten.

1.2 Opdrachten worden door opdrachtgever vergund doormiddel van digitale offerteacceptatie per email of op www.het-rendement.nl

1.3 Bij het niet nakomen door de wederpartij van de in dit document gestelde voorwaarden kan zowel opdrachtgever als het Rendement de opdracht eenzijdig ontbinden.

1.4 Door Het Rendement uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig na ontvangst door de opdrachtgever. 

 

2. Verplichtingen opdrachtgever:

2.1 Door opdrachtgever verstrekte foto’s en antwoorden op vragenlijsten geven een betrouwbare weergave van de situatie ter plekke.

2.2 Er dient voldoende vrije werkruimte beschikbaar zijn. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vrijmaken van ruimte. 

2.3 Er dient veilig op locatie gewerkt te kunnen worden. Zo moet de ruimte met een deugdelijke trap toegankelijk zijn en wordt er niet boven het trapgat gewerkt.

2.4 Huur van apparatuur om op hoogte te werken zoals steigers of hoogwerkers dienen door opdrachtgever geregeld en betaald te worden.

2.5 Opdrachtgever is bereid te assisteren bij het verplaatsen van zware voorwerpen. 

2.6 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever.  

 

3. Verplichtingen Het Rendement:

3.1 Installaties uitgevoerd door Het Rendement voldoen aan de voor het geïnstalleerde toestel geldende wet- en regelgeving.

3.2 Het Rendement levert een naar behoren werkend toestel af.

3.3 Het Rendement heeft een inspanningsverplichting om meerwerk van te voren compleet in kaart te brengen.

3.4 Het Rendement communiceert voor vergunnen van opdracht of opdrachtgever apparatuur om op hoogte te werken moet regelen.  Avondsterweg 1T 8938AK Leeuwarden 0658816772 info@het-rendement.nl www.het-rendement.nl

 

4. Voorwaarden installatie cv-ketels:

4.1 Inbegrepen bij standaard installatie: vervangen van cv-ketel, rookgasafvoer en leidingwerk binnen één meter van de ketel, vulkraan, expansievat, aansluiten op thermostaat en kleinmateriaal. 

4.2 De cv-ketel wordt geplaatst op dezelfde locatie als de oude ketel. 

4.3 Installaties worden uitgevoerd volgens de CO-certificering.

4.4 Voor situaties die niet onder bovenstaande voorwaarden vallen zie 8. Meerwerk.

4.5 Water en gas moeten kunnen worden afgesloten op het adres van plaatsing. 

 

5. Voorwaarden installatie hybride warmtepompen:

5.1 Inbegrepen bij standaard installatie: plaatsing en inbedrijfstelling hybride warmtepomp, koelleidingen met bijbehorende leidinggoten binnen vijf meter van het toestel, en – indien nodig – plaatsing van vuilafscheider, drukverschilregelaar, thermostaat, werkschakelaar, kleinmateriaal, één muurdoorvoer door steen of hout en opstelbalken/wandconsole.

5.2 Het buitendeel moet kunnen worden aangesloten op een vanaf het buitendeel zichtbaar stroompunt. Is dit niet het geval dan biedt Het Rendement een werkschakelaar aan. 

5.3 Er dient bij een hybride warmtepomp met een vermogen van 5kW of meer een vrije groep aanwezig te zijn in de meterkast. De opdrachtgever dient voor de vrije groep in de meterkast te zorgen.

5.4 Voor situaties die niet onder bovenstaande voorwaarden vallen zie 8. Meerwerk.

5.5 Water en gas moeten kunnen worden afgesloten op het adres van plaatsing. 

 

6. Voorwaarden installatie elektrische boilers:

6.1 Inbegrepen bij standaard installatie: plaatsing boiler binnen twee meter van bestaande waterleiding, leidingwerk, afkoppelen en afvoeren oude boiler en kleinmateriaal.

6.2 Boiler wordt geleverd bij opdrachtgever, opdrachtgever zorgt dat de boiler in de ruimte van installatie staat. 

6.3 Water en gas moeten kunnen worden afgesloten op het adres van plaatsing. 

6.4 Voor situaties die niet onder bovenstaande voorwaarden vallen zie 8. Meerwerk. Avondsterweg 1T 8938AK Leeuwarden 0658816772 info@het-rendement.nl www.het-rendement.nl

 

7.  Voorwaarden installatie airco’s

7.1 Inbegrepen bij standaard installatie: plaatsing en inbedrijfstelling buitendeel met één binnendeel, koelleidingen met bijbehorende leidinggoten binnen vijf meter van het toestel, en indien nodig plaatsing van drukverschilregelaar, één muurdoorvoer door steen of hout, kleinmateriaal en opstelbalken/wandconsole.

7.2 Het buitendeel moet kunnen worden aangesloten op een vanaf het buitendeel zichtbaar stroompunt. Is dit niet het geval dan biedt Het Rendement een werkschakelaar aan. 

7.3 Er dient bij een airco met een vermogen van 5kW of meer een vrije groep aanwezig te zijn in de meterkast. De opdrachtgever dient voor de vrije groep in de meterkast te zorgen.

7.4 Voor situaties die niet onder bovenstaande voorwaarden vallen zie 8. Meerwerk. 

 

 

8. Meerwerk:

8.1 Meerwerk wordt door Het Rendement op basis van door opdrachtgever verstrekte foto’s in kaart gebracht en op de offerte voor acceptatie gespecificeerd.

8.2 Meerwerk kan bestaan uit, maar beperkt zich niet tot:

8.2.1 Bouwkundige werkzaamheden zoals hak- en breekwerk;

8.2.2 Betonboringen;

8.2.3 Extra leidingwerk, dakdoorvoeren of andere materialen niet behorende tot de standaard materialen voor de specifieke installatie. 

8.3 Wanneer op locatie blijkt dat er meerwerk uitgevoerd moet worden dat niet van te voren is gespecificeerd zal de installerende partij dit met opdrachtgever bespreken. Voor uitvoering van dit meerwerk is toestemming van opdrachtgever vereist.  

 

9. Garantie en aansprakelijkheid:

9.1 Op alle door Het Rendement geïnstalleerde producten geldt de door de fabrikant gestelde garantieperiode.

9.2 Indien te installeren producten enige tijd voor installatie bij opdrachtgever geleverd worden is opdrachtgever tot het moment van installatie verantwoordelijk voor de materialen.

9.3 Het Rendement is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van binnenleidingen, leidinglekkage of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet

9.4 Schade veroorzaakt door een derde installerende partij komt voor de rekening van deze installerende partij. Het Rendement heeft een inspanningsverplichting om de  Avondsterweg 1T 8938AK Leeuwarden 0658816772 info@het-rendement.nl www.het-rendement.nl afhandeling tussen opdrachtgever en installerende partij te faciliteren wanneer deze partij door Het Rendement is aangedragen.

9.5 Het Rendement is niet aansprakelijk voor schade door abnormaal gebruik van een toestel.

9.6 Het Rendement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor terugverdientijden of (energie)besparing omdat dit per geval verschilt en gebruiksafhankelijk is.

9.7 Het Rendement is niet aansprakelijk voor overschrijdingen van geluidsnormen wanneer deze niet uit de installatie voortvloeien maar bij normaal gebruik van de apparatuur horen.  

 

10. Annulering:

10.1 Opdrachtgever kan de opdracht tot 14 dagen voor installatie kosteloos annuleren. 

10.2 Bij annulering tussen 14 dagen en 24 uur voor de installatie brengt Het Rendement €150 onkostenvergoeding in rekening.

10.3 Bij annulering minder dan 24 uur voor de installatie kan Het Rendement tot maximaal 10% van het geoffreerde bedrag als onkostenvergoeding in rekening brengen.

10.4 Als opdrachtgever na annulering binnen redelijke termijn een nieuwe opdracht plaatst zal Het Rendement geen onkostenvergoeding in rekening brengen. 

10.5 In geval van een annulering na het niet nakomen van de voorwaarden door Het Rendement zal geen onkostenvergoeding in rekening worden gebracht.

10.6 In geval van een annulering na het niet nakomen van de voorwaarden door opdrachtgever zal bovenstaande onkostenvergoeding in rekening worden gebracht. 

 

11. Betaling:

11.1 Opdrachtgever is verplicht een betaalmethode te kiezen bij het accepteren van de offerte.

11.2 Het Rendement zal in geval van achteraf betalen €0,01 vooruitbetaling eisen om het bestaan van de opgegeven rekening te verifiëren.   

11.3 Het Rendement is gerechtigd bij een opdracht boven € 500,-  en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag  een vooruitbetaling te verlangen.

11.4 In het geval van achteraf betalen is de betaaltermijn veertien dagen na ontvangst van de factuur.

11.5 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt opdrachtgever wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Het Rendement na het verstrijken van de hiervoor genoemde datum, waarin u op uw verzuim gewezen wordt en u alsnog de gelegenheid krijgt binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.  Avondsterweg 1T 8938AK Leeuwarden 0658816772 info@het-rendement.nl www.het-rendement.nl

11.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Het Rendement rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 11 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente volgens  artikel, 6:119 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Het Rendement is na verloop van de in de lid 1 bedoelde termijn van veertien dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Het Rendement hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor uw rekening 

12. Privacy

12.1 Het Rendement houdt zich aan de privacywet. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Het Rendement voor doeleinden die nodig zijn om de installatie uit te voeren, klantbeheer of marketingdoeleinden. 

12.2 Wanneer Het Rendement de installatie in specialistische gevallen zelf niet kan uitvoeren kunt u in specifieke gevallen een aanbieding krijgen van een zusterbedrijf van Het Rendement dat onder de Essentgroep valt. 

12.3 Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt gehouden behoudt Het Rendement zich het recht voor persoonsgegevens te delen met een incassopartij.

12.4 Het Rendement mag met toestemming van opdrachtgever geanonimiseerde foto’s van installatiewerk gebruiken op haar website. Toestemming hiervoor wordt gevraagd bij het opmaken van het opleverrapport na installatie.